BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Innhold

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.  Handlingsveiledere med ulike verktøy og veiledninger, samt en elektronisk stafettlogg, skal bidra til en tidligere innsats.

 

Direkte til Digitaliserte handlingsveiledere i BTI-modellen

 

Direkte til stafettlogg

 

Hvorfor BTI?

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Siljan kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner og prosedyrer– samt ulike verktøy.

Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt.

I Siljan kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for skoler, barnehager og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre.

 

 

Målgruppe

Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet. Modellen omfatter alle ansatte i Siljan kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge som har behov for ekstra støtte og oppmerksomhet. Barnehager, skoler, helsestasjon og andre kan bidra til en avgjørende forskjell disse barna og ungdommene.

Om BTI

Gjennom «Bedre Tverrfaglig Innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig identifisering og forebygge at utfordringer som barn og unge har, vokser seg større. Foreldre skal alltid involveres i en tidlig fase.

 BTI-modellen inneholder:

•Elektronisk stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres

•Oversikt over ulike tiltak/tilbud for barn og unge i Siljan

•Verktøy  og veiledere

•Beskrivelse av nivåer i arbeidet

•Beskrivelse av rollen som stafettholder

BTI-modellen skal benyttes av fagpersoner som jobber med barn og unge – og deres foreldre i Siljan kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av et elektronisk verktøy for samhandling (stafettloggen) ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter ved behov, og sette i verk tiltak. Foreldre/ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Informasjon til foreldre

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Siljan kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner og prosedyrer– samt ulike verktøy.

Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt.

I Siljan kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for skoler, barnehager og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre.

Nivå 0: Her involveres ansatte i barnehage og skole, samt foreldre. Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos hverandre.

Nivå 1: Her involveres barnehagens eller skolens TPO-team. Ledelsen er nå informert om saken. Foreldre skal være informert.

Nivå 2: Her involveres en eller flere hjelpetjenester, som f.eks. PPT. Foreldrene må samtykke til dette.

Nivå 3: Her er det behov for et bredt samarbeid med ulike instanser. Når f.eks. barnevernet eller andre sentrale hjelpetjenester er involvert, har Tiltaksteam barn og unge ansvaret for å koordinere saken. Foreldrene må samtykke til dette samarbeidet.

Last opp foreldrebrosjyre

Her kan du lese mer og forebygging og tidlig innsats

God informasjonsflyt, dokumentasjon og samordning vektlegges. En elektronisk logg benyttes for å strukturere saksgangen når en bekymring har oppstått. Siljan kommunes leverandør for denne loggen heter Conexus Companion, tidligere CX Stafettloggen

Til stafettloggen

Verktøy og skjemaer for ansatte

Samtykkeskjemaer:
Tverrfaglige møter:
Barnehage:

TPO-team

Trygt og godt barnehagemiljø

PPT - henvisning

Barnevern - meldeskjema

Stafettlogg

Skole:

TPO-team

Trygt og godt skolemiljø

PPT - henvisning

Barnevern - meldeskjema

Stafettlogg

Rutiner for nærvær og fravær

Kartlegging av fravær

Nærværststeam:

 

Veiledere:

Tjenestekatalogen

Bekymringskala barn

Bekymringsskala foresatte

Barn og unges tegn på mistivsel

5 trinn fra bekymring til melding

Samtale med barn 

Samtale med foreldre

Handlingsveiledere

Barnehage

Skole

Stafettlogg

Talenter for framtida

Talenter for framtida

Årsmelding BTI

Publisert: 01.09.2017 12.21