Kunngjøring av planvedtak

Innhold

Vedtatt detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta

Med hjemmel i §12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta ble vedtatt i kommunestyrets møte 14.12.2021, sak 68/21.


Hensikten med planen er å etablere fortau og gang- og sykkelvei på to delstrekninger.

Viktige dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. ROS analyse

Ved eventuell klage

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages i medhold av reglene i Plan- og bygningslovens §1-9 og Forvaltningslovens §28. Eventuell klage sendes til:

Post: Siljan kommune, postboks 16, 3749 Siljan eller e-post: post@siljan.kommune.no

Klagen merkes med saksnr. 68/21/3070
Frist for klage: 01.02.2022

Eventuelle krav om erstatning etter §15-3 eller innløsning etter §15-2 i Plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.

Vedtatt reguleringsplan for gbnr. 17/267 m.fl. - Ny barnehage i Siljan sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven §12-12 kunngjøre en med dette at Siljan kommunestyre har vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for gbnr. 17/267 m.fl. - ny barnehage i Siljan sentrum med planID 44.

Kommunestyret behandlet og vedtok planen den 03.09.2019 i sak 35/19.

Planen er utarbeidet av arkitektkontoret Søndergaard Rickfelt AS i samarbeid med Siljan kommune.

Planen legger til rette for bygging av ny barnehage med 3 avdelinger i Siljan sentrum med tilhørende uteområdene og anlegg.  Ny barnehage skal erstatte kommunal barnehage i Opdalen. Arealet er uregulert, og er i kommuneplanen avsatt til fremtidig bolig/offentlig med kombinert bebyggelse og anleggsformål. I planforslaget skal det også legges til rette for etablering av bolig med tilhørende anlegg, samt areal for rekreasjon.

Viktige dokumenter

 1. Planbeskrivelse
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Reguleringsplankart
 4. Illustrasjonsplan
 5. Kopi av varslingsdokument med adresseliste
 6. Planvurdering av innkommne innspill
 7. ROS-analyse
 8. Sjekkliste Grenlandsstandaren
 9. Kommunestyrets vedtak 03.09.2019, sak 35/19
 10. 1. gangsbehandling i Utvalg for Samfunn dato 06.06.2019
 11. Høringsbrev datert 07.06.2019
 12. Merknader til 1. gangsbehandling - samlet

Ved eventuell klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven §1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, til Fylkesmannen. En eventuell klage sendes skriftlig via Siljan kommune enten per e-post til post@siljan.kommune.no eller per post til Siljan kommune, postboks1 6, 3749 Siljan innen 17.01.2020.

Vedtatt reguleringsplan for Heiveien boligområde, felt III

I henholdt il plan- og bygningsloven§ 12-12 kunngjøre en med dette at Siljan kommunestyre har vedtatt
reguleringsplan (detaljregulering) for Heiveien boligområde, felt III med planID 43, gbnr. 17/8 m.fl.

Kommunestyret behandlet og vedtok planen den 19.11.2019, sak 65/19.

Planen er utarbeidet av arkitektkontoret Børve Borchsenius AS i samarbeid med Siljan kommune.

Planen legger til rette for bygging av omkring 48 boliger i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og fellesarealer. Verneinteresser knyttet til eksisterende fornminner og den gamle ferdselsvegen som passerer gjennom området er vektlagt i utformingen av planforslaget. Den planlagte arealbruken vurderes å være i samsvar med kommuneplanens arealdel, som er avsatt til «bebyggelse». Ny reguleringsplan vil erstatte del av gjeldene reguleringsplan «PlanID 9 – Holtesletta industriområde».

Viktige dokumenter

 1. Planbeskrivelse
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Reguleringsplankart
 4. Illustrasjonsplan
 5. Referat oppstartsmøte
 6. Varsling for oppstart
 7. Merknader til kunngjøring
 8. Rapport fra arkeologisk registrering
 9. Geometritegninger fra VA Consult
 10. ROS-analyse
 11. Sjekkliste Grenlandsstandaren
 12. Kommunestyrets vedtak 19.11.2019, sak 65/19
 13. 1. gangsbehandling i Utvalg for Samfunn 06.06.2019
 14. Høringsbrev datert 07.06.2019
 15. Merknader etter 1. gangsbehandling - samlet
 16. Merknad fra avdeling Kulturarv, Telemark fylkeskommune, datert 18.09.2019

Ved eventuell klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven §1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, til Fylkesmannen. En eventuell klage sendes skriftlig via Siljan kommune enten per e-post til post@siljan.kommune.no eller per post til Siljan kommune, postboks1 6, 3749 Siljan innen 17.01.2020.

Publisert: 20.12.2019 13.49