PIL - Pilot i eget liv

Innhold

Siljan kommune er med i et pilotprosjekt som skal teste ut hvordan en samordning av statlige tilskudd kan føre til bedre tjenestetilbud. Målgruppen er utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Et overordnet mål for prosjektet er å gi kommunene lokal frihet og handlingsrom for å kunne tilby helhetlige og samordnede tjenester. I Siljan kommune har vi kalt vårt arbeid med dette prosjektet for «Pilot i eget liv».

Nærvær

I kommunen ser vi en økende grad av fravær i ungdomsskolen, og erfarer at de samme elevene også har vært mye borte fra skolen helt ned på småskoletrinnet. Forskning viser at tilstedeværelse i skolen er en forutsetning for delaktighet i samfunnet. Siljan kommune ønsker derfor å rette oppmerksomheten mot disse utfordringene. Et viktig tiltak i prosjektet er å opprette et nærværsteam som tidlig kan kobles inn i saker med bekymringsfullt fravær. Teamet vil også være tilgjengelig for de mellom 16 og 24 år som står utenfor utdanning og arbeid. Vi ønsker å gi dem råd og veiledning, kartlegge, følge opp og eventuelt henvise videre.

Les mer om nærværsteam her.

Støtte til foreldre

Kommunen har også bygget opp et team som kan tilby foreldrestøtte og veiledning. Målet å styrke samspillet mellom foresatte og barn. Vi ønsker å tilby støtte til alle foreldre og foresatte med barn og ungdom i alderen 0-18 år. På den måten kan vi jobbe med hele familien. Vi tror at robuste foresatte skaper robuste barn.

Les mer om foreldrestøtte her.

Samarbeid mellom tjenester

Til slutt skal kommunen gjennom prosjektet også se nærmere på hvordan vi samarbeider med hverandre og hvordan vi samarbeider til det beste for barn og unge og deres familier. Sentralt i arbeidet er å få fram brukerens stemme ved å etablere arenaer for brukermedvirkning.

Lese mer om Siljan sitt prosjekt: «Pilot i eget liv» her.

Publisert: 25.10.2021 10.40