Kommuneplan - behandling av planprogrammet

Innhold

Nå er første steg i behandling av planprogram til kommuneplan unnagjort. Tirsdag 1. juni behandlet Formannskapet planprogrammet.

Dette er vedtaket:

Forslag til planprogram for kommuneplan 2022-34 vedtas med følgende endringer:

Innspill fra Statsforvalteren:

  • Planprogrammet konkretiserer i kap. 6 at endring av LNF til utbyggingsformål, samt endring av utbyggingsformål, skal det gjennomføres naturtypekartlegging med nye feltundersøkelser etter anerkjent metodikk, dersom det ikke foreligger naturtypedata av god kvalitet fra området

Innspill fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

  • Kap. 4: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019- 2023 legges til grunn for planarbeidet i Samfunnsdelen.
  • Kap. 4.2: Nasjonale og regionale mål om jordvern vil være en viktig del av vurderingene som gjøres knyttet til arealbruk. Plan for Landbruk i Siljan kommune følges opp i planarbeidet.
  • Kap. 4.2: ATP Grenland sine retningslinjer om tilrettelegging for gående og syklende blir premissgivende i arbeidet med kommuneplanens arealdel og i arealbruksvurderingene.
  • Kap. 4.2: Fortettingsstudie for Siljan sentrum vil bli lagt til grunn for videre arealbruk i Siljan sentrum.
  • Kap. 5: Fremdriften i arbeidet med oppbyggingen av porteføljen for Bypakke fase 2 kan få innvirkning på fremdriften med kommuneplanen. Det vil derfor være viktig at fremdriften for kommuneplanen er i takt med det regionale bystrategiarbeidet.
  • Kap. 6.2: Alle private innspill om ny eller endret arealbruk skal vurderes, og innspillene som blir silt vekk tidlig i prosessen dokumenteres tydelig i KU for arealdelen.

I Saksutredningen og sakspapirene vil du også finne disse dokumentene som vedlegg:

Forslag til planprogram, datert 25.05.2021
Samlet høringsinnspill fra statlige instanser
Samlet høringsinnspill fra privatpersoner
Samlet høringsinnspill fra Innbyggerdialog

Les hele saksutredningen til formannskapets behandling  her

Videre behandling:

Saken er sendt videre til kommunestyret  som har sitt møte 15. juni for endelig godkjenning.

Publisert: 07.06.2021 14.03