Kommuneplan for Siljan kommune 2022-34

Innhold

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan i Siljan og offentlig ettersyn av planprogram

Siljan kommune har vedtatt revisjon av kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. I henhold til plan- og bygningsloven kunngjøres oppstart av arbeidet. Samtidig legges planprogrammet til offentlig ettersyn elektronisk fra kommunens hjemmeside. For trykt versjon, ring kommunen, 35 94 25 00.

Planprogrammet

Se forslag til planprogram her

Innspill

Innspill til kommuneplan og merknader til planprogrammet sendes Siljan kommune innen 19.mai 2021. 

For å gjøre det enklere å komme med innspill, har kommunen tatt i bruk Innbyggerdialog - en digital løsning for innspill. Der kan du på en enkel måte legge inn et punkt i kartet og skrive hva du ønsker på dette stedet. Har du ønsker for egen eiendom, et sted i nærområdet der du bor eller andre områder i Siljan, vil vi gjerne at du benytter innbyggerdialogen til å legge inn ditt forslag. Du vil også kunne se andre forslag som er kommet via innbyggerdialogen. 

Gi ditt innspill via Innbyggerdialogen her

Ønsker du å gi innspill via skjema klikk her. 

Vi mottar også innspill via epost: post@siljan.kommune.no eller

Via brev til Siljan kommune, Postboks 16, 3749 Siljan

Informasjonsmøte

Se presentasjonen som ble brukt ved digitalt åpent informasjonsmøte om arbeidet med ny kommuneplan 28.april her.

Kommuneplan i Siljan 2022-2034

Vedtak

Kommunestyret vedtok i sak 11/21 den 16.03.2021, med hjemmel i plan- og bygningsloven, at det kunngjøres oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 

Samfunnsdel

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal i første rekke omhandle en gjennomgang av kommunes lokale ambisjoner i lys av nasjonal og regional utvikling, og om å sette tydelige mål og prioritere tiltak. Planprosessen skal også omhandle hvordan kommunen som lokalsamfunn og tjenesteleverandør kan konkretisere og følge opp FNs bærekraftsmål.

Araldel

Arealdelen har særlig fokus på avklaring av nye områder til næringsformål, boligformål og ny trase for fv.32. I tillegg skal kommunen se særskilt på arealbruk omkring Heivannsområdet og sentrumsområdet.

Kontaktinformasjon Siljan kommune

Steinar Tronhus
Plan- og miljørådgiver
Tlf.: 464 21 716
Epost: steinar.tronhus@siljan.kommune.no

 

Publisert: 25.03.2021 14.29