Kommuneplanarbeidet 2024

Innhold

Kommuneplanen er kommunens overordnete plan. Den er styrende for all planlegging i kommunen, og setter også mål for Siljansamfunnets utvikling. Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene: Oppvekst, Helse, Samfunn, Digitalisering, Organisasjon og utvikling, Økonomi og Kommunikasjon.

10. april ble det avholdt åpent møte om kommuneplanarbeidet, hvor det var en orientering om arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Det var også åpent for å komme med synspunkter til planarbeidet før forslaget blir politisk behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn.

Se skisse av UTKAST som viser arealdelen av kommuneplanen, (pdf) som også omfatter alle kommunens tjenesteområder.

Kommuneplan under arbeid - Utsnitt Holtesletta (pdf)
Kommuneplan under arbeid - Utsnitt Sentrum (pdf)

Målet er at kommuneplanen skal være ferdig politisk behandlet i løpet av 2024.

Kommuneplan - Utkast

Publisert: 11.04.2024 09.33