Viltforvaltning

Innhold

Porsgrunn, Skien og Siljan kommune har felles landbruksforvaltning. Landbrukskontoret er administrativt knyttet til Skien kommune. Spørsmål knyttet til viltforvaltning kan stilles direkte til Grenland landbrukskontor i Skien.

Kontaktinformasjon

Grenland Landbrukskontor
Henrik Ibsensgate 2, 3724 Skien
Epost: trond.indrebo@skien.kommune.no
Tlf.: 35 58 90 23
Mobil: 481 86 593

Jakt og fangst

Kommunene har hovedansvar for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder har kommunen et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt.

Godkjenning av vald - minsteareal

For å få fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og bever må en ha eller disponere et bestemt areal, vald. For godkjenning av vald kreves det blant annet et minimum av areal. Se forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Siljan kommune, Telemark. Kommunen må godkjenne nye vald for de nevnte artene. Søknadsfrist er 1. mai.

Skjema for godkjenning/endring av vald

Jakttider

Jakttidene gjelder fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

De artene det er åpnet opp for jakt på, har fastsatt egene jakttider gjennom sentral forskrift.

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

For mer informasjon om jegerprøver se Norges jeger- og fiskerforbund.

Minsteareal for hjortevilt og bever

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Siljan kommune. Gjeldende minsteareal er:

Elg: 1500 daa;  Hjort: 10 000 daa;  Rådyr: 1000 daa;  Bever: Åpnet/Driftsplan.

Viltoppsyn - Ettersøkskorps

Viltforvaltningen i Siljan kommune blir administrert av Grenland Landbrukskontor.

Ansvarlig er Trond Indrebø, trond.indrebo@skien.kommune.no tlf.: 35589023 el. 48186593.

Søknad om eventuelle skadefellinger må rettes hit.

Ved påkjørsel av dyr eller at man oppdager skadde dyr kan personene på lista «Ettersøkskorps i Siljan» kontaktes.

Ettersøkskorps i Siljan

Båndtvang i Siljan

Det er båndtvang for alle hunder i Siljan kommune fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er den generelle båndtvang perioden og i denne tiden skal alle hundes holdes i bånd, være inngjerdet eller innestendt.

Sårbart dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden. Selv om båndtvangen for mange hundeeiere kan virke vanskelig å overholde, er det viktig å respektere de gjeldende lover.

Siljan kommune oppfordrer derfor alle hundeeiere til å respektere den ordinære båndtvangen.

Lov om hundehold (hundeloven)

Båndtvangbestemmelsen er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) §6. Enkelte tjenestehunder er unntatt fra sikringsbestemmelsen jf. §9. Dette kan være hund i aktiv politi-, toll-, millitær- og redningstjeneste, dressert bufehund og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Lov om hundehold

Utenfor båndtvangstiden kan hunder bare være løse når de:

  • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Det vil si at utenfor båndtvangstiden er det ikke tillatt å la hunden streife fritt omkring. Den skal følges og være under kontroll. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.

Publisert: 22.06.2017 11.13