Skyss til og fra Skolen

Innhold

Skoleskyss

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss jamfør Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa og Lov om frittståande skolar med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Informasjon om skoleskyss får du ved henvendelse til skolen.
Midtbygda barneskole: Tlf.:971 51 834
Siljan ungdomsskole: Tlf.: 35 94 25 10

Hvem har rett til skyss?

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss i skoletiden:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei. 
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss på dager hvor SFO benyttes.
Elever kan ha rett til skyss de dager de ikke benytter SFO.

Du kan lese mer om unntak og regelverk her:  (pdf)

Spesialskyss

Elever med varig eller midlertidig nedsatt funksjonsevne kan ha rett på tilrettelagt spesialtransport til og fra skolen. Vestfold og Telemark Fylkeskommune fatter vedtak etter søknad.

Ta kontakt med skolen hvis ditt barn har behov for spesialskyss.

Transport av elever i private biler i skoletiden

Skolene har pålegg om å innhente samtykke fra foreldre vedr. transport av elever i private biler.

Utdanningsdirektoratet finner ikke at det er forbud mot transport av elever i private biler, men at det må stilles visse krav. Foreldre og/eller lærere som skal stå for transporten må kunne innestå for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Sjåfører som skal kjøre må kunne innestå for at de er skikket til å kunne kjøre og at nødvendig godkjennelse foreligger.

Skolen har ikke rett til å holde elever utenfor arrangementer i skolens regi på grunn av at foreldre ikke mener at det er trygt at elevene transporteres i privatbil. Foreldre har rett til å vite hvem eleven skal sitte på med, hvilken bil som benyttes, når transporten skal skje, og hvor den skal skje!

Les Utdanningsdirektoratets veiviser til enkel overblikk over hvem som har rett på gratis skyss her

 

Publisert: 31.08.2017 14.24