Politisk organisering

Innhold

Ordfører

Elisabeth Hammer (Krf) er Siljans ordfører. Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i kommunestyre og formannskap. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne - om ikke myndigheten er delegert andre.

Varaordfører er Kjell A. Sølverød (SP)

Kontaktinformasjon:

Ordfører:
Epost: Elisabeth.hammer@siljan.kommune.no
Telefon: 35 95 25 00 Mobil: 918 28 157

Varaordfører:
Epost:KjellAbraham.Solverod@siljan.kommune.no
Mobil: 932 40 080

Partiene representert i kommunestyret

Følgende politiske partier er representert i Siljan kommunestyre i perioden 2023-2027:

Senterpartiet  
Arbeiderpartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
SV Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret

Kommunestyret har 17 medlemmer og ledes av ordføreren.

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet og behandler saker i tråd med dette.Kommunestyrets myndighet framgår av kommunelov, særlover, forskrifter og egne vedtak.Kommunestyrets møter er åpne for publikum og holdes i Kommunestyresalen i Kommunehuset.

Servicekontoret er kommunestyrets sekretariat, og alle henvendelser kan rettes hit.

Politisk sekretariat Servicekontoret:
Epost: post@siljan.kommune.no
Tlf.: 35 94 25 00
Politisk sekretær Kjersti Grave Næss
Epost: kgn@siljan.kommune.no
Telefon: 993 018 99

Medlemmer i kommunestyret perioden 2023-2027:

Arbeiderpartiet:
Dag Jøran Myrvang - Epost: DagJoran.Myrvang@siljan.kommune.no - Tlf.: 901 64 882
Beate Skifjeld Graarup - Epost: BeateSkifjeld.Graarup@siljan.kommune.no - Tlf.: 971 42 401
Øystein Ekli - Epost: HansOystein.Ekli@siljan.kommune.no - Tlf.: 473 95 615
Malene Kjær Holte - Epost: Malene.kjar.holt@siljan.kommune.no - Tlf.: 919 13 214
Veslemøy Holte - Epost: veslemoy.holte@siljan.kommune.no - Tlf.:996 11 345

Vara AP:
Anne Tove Jahnsen
Anne Grethe Rønningene
Lene Kolstad
Tom-Runar Hogstvedt
Moten Straume
Else Maraie Norheim
Øystein Bakken
Ingvild Hogstad

Høyre:
Knut H. Andresen - Epost: Knut.harald.andresen@siljan.kommune.no - Tlf.: 907 77 947
Thomas Høiseth - Epost: Thomas.Hoiseth@siljan.kommune.no - Tlf.: 71 68 589
Isak Øverbø - Epost: Isak.Overbo@siljan.kommune.no - Tlf.: 452 48 214
Anders Roksund Carlsson - Epost: anders.roksund.carlsson@siljan.kommune.no - Tlf.: 959 92 220
Stine Mjeltevik Bjørnstad - Epost: stine.mjeltevik.bjornstad@siljan.kommune.no - Tlf.: 906 52 126

Vara H:

Bent Gurholt
Tor Martin Lindland
Trond Svare
Håkon Hem
Mona Norberg
Bernt Johannessen
Per Øyvid Berstad

Kristelig Folkeparti:
Elisabeth Hammer - Epost: Elisabeth.hammer@siljan.kommune.no - Tlf.: 918 28 157

Vara KrF:

Brynjar Rismyhr
Anne-Grethe Skonnord
Olaf Baasland
Nonette Colegado Kvisla

Senterpartiet:
Karoline Tveitan - Epost: karoline.tveitan@siljan.kommune.no - Tlf.: 993 88 894
Kjell A. Sølverød - Epost: KjellAbraham.Solverod@siljan.kommune.no - Tlf.: 993 01 899
Halvor Staulen - Epost: Halvor.Staulen@siljan.kommune.no - Tlf.: 922 57 094
May Kristin Staulen - Epost: may.kristin.staulen@siljan.kommune.no - Tlf.: 907 35 660

Vare SP:

Johnny Gåsodden Stene
Susanne Sivertsen
Oddmund Nysæter
Ahmad Hanza Hasan
Torstein K. Kiste
Jan Harald Serkland
Susanne Tangvald Fevang

SV Sosialistisk Venstreparti:
Charlotte Stensrud - Epost: charlotte.stensrud@siljan.kommune.no - Tlf.: 944 07 724
Jan Petter Gurholt - Epost: Jan.petter.gurholt@siljan.kommune.no - Tlf.: 932 36 604

Vara SV:

Kjell Atle Bruflot
Sindre Klakegg Bruflot
Irene Kalleberg
Morten Jarle Johannessen
Anne Evjen

Formannskapet

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ. Formannskapet behandler blant annet økonomisaker som skal sluttbehandles i kommunestyret. Formannskapet har 7 medlemmer og  ledes av ordføreren.

Medlemmer i formannskapet perioden 2023 - 2027

Elisabeth Hammer (KrF) - Epost: Elisabeth.Hammer@siljan.kommune.no 
Kjell Abraham Sølverød (SP) - Epost: kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no  
Knut H. Andresen (H) - Epost: Knut.harald.andresen@siljan.kommune.no
Stine Mjeltevik Bjørnstad (H) - Epost: stine.mjeltevik.bjornstad@siljan.kommune.no

 

Dag Jøran Myrvang (AP) - Epost: DagJoran.Myrvang@siljan.kommune.no
Beate Skifjeld Graarup (A) - Epost: BeateSkifjeld.Graarup@siljan.kommune.no
Jan Petter Gurholt (SV) - Epost: Jan.petter.gurholt@siljan.kommune.no

Vara KrF, H, SP:

Thomas Høiseth - Epost: Thomas.Hoiseth@siljan.kommune.no - Tlf.: 71 68 589
May Kristin Staulen - Epost: may.kristin.staulen@siljan.kommune.no - Tlf.: 907 35 660
Isak Øverbø - Epost: Isak.Overbo@siljan.kommune.no - Tlf.: 452 48 214
Karoline Tveitan - Epost: karoline.tveitan@siljan.kommune.no - Tlf.: 993 88 894
Halvor Staulen - Epost: Halvor.Staulen@siljan.kommune.no - Tlf.: 922 57 094

Vara AP, SV:

Øystein Ekli - Epost: HansOystein.Ekli@siljan.kommune.no - Tlf.: 473 95 615
Malene Kjær Holte - Epost: Malene.kjar.holt@siljan.kommune.no - Tlf.: 919 13 214
Charlotte Stensrud - Epost: charlotte.stensrud@siljan.kommune.no - Tlf.: 944 07 724
Veslemøy Holte - Epost: veslemoy.holte@siljan.kommune.no - Tlf.:996 11 345

Politiske utvalg

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/ beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

Medlemmer for perioden 2023-27:

Utvalg for helse

Leder: Trond Svare (H) - Epost: tsvare@hotmail.com - Tlf.: 906 51 101
Nestleder: Annde-Grete Skonnord (Krf) - Epost: ag@skonnord.net - Tlf.: 926 24 593

Medlemmer:
Halvor Staulen - (SP)
Kristine Sølverød (SP)

Dag Jøran Myrvang (A)
Veslemøy Holte (A)
Sindre Klakegg Bruflot (SV)

Møtesekretær: Heidi Vasdal - Epost: heidi.vasdal@siljan.kommune.no - Tlf.: 946 62 848

Utvalg for Samfunn

Leder: Isak Øverbø (H) - Epost: Isak.Overbo@siljan.kommune.no - Tlf.: 452 48 214
Nestleder: Mona Norberg (H) - Epost: monanorberg@hotmail.com - Tlf.: 909 34 679 

Medlemmer:
Johnny Stene
Brynjar Rismyhr
Øysten Ekli
Anne Tove Jahnsen

Møtesekretær: Rune Sølland - Epost: rune.solland@siljan.kommune.no - Tlf.: 951 88 763

Utvalg for Oppvekst

Leder: Thomas Høiseth (H) - Epost: Thomas.Hoiseth@siljan.kommune.no - Tlf.: 71 68 589
Nestleder: Tor Martin Lindland (H) - Epost: tor-martin@eckholdt.no - Tlf.: 991 65 906

Medlemmer:
May Kristin Staulen (SP)
Turid Mandt Olsen (SP)
Beate Skifjeld Graarup (AP) 
Malene Kjær Holt (A)
Jan-Petter Gurholt (SV)

Møtesekretær: Torny Strand Moripen - Epost: tsm@siljan.kommune.no - Tlf.: 473 59 834

Administrasjonsutvalg

Leder: Elisabeth Hammer (Krf) Epost: Elisabeth.hammer@siljan.kommune.no - Tlf.: 918 281
Nestleder: Knut Harald Andresen (H) - Epost: Knut.harald.andresen@siljan.kommune.no - Tlf.: 907 77 947

Medlemmer:
Kjell A. Sølverød - (SP)
Dag Jøran Myrvang - (AP)
Charlotte Stensrud (SV)

Ansattes representanter:
Camilla H. Nordstrand (HTV UDF)
Oddveig H. Homme (HTV FF)

Møtesekretær: Aina Merethe Bergdahl - Epost: aib@siljan.kommune.no - Tlf.: 920 94 347

Valgstyret

Leder: Elisabeth Hammer (Krf) Epost: Elisabeth.hammer@siljan.kommune.no - Tlf.: 918 281

Medlemmer:
Kjell A. Sølverød (SP)
Knut Harald Andresen (H)
Dag Jøran Myrvang - (AP)
Beate Skifjeld Graarup (A)

Møtesekretær: Jan Sæthre - Epost: jan.saethre@siljan.kommune.no - Tlf.: 901 76 760

Kontrollutvalg

Leder: Lene Kolstad - (AP) - Epost: le-kols@online.no - Tlf.: 920 42 580
Nestleder: Jan Olav Hagen - Epost: jolhagen@online.no - Tlf.: 909 24 193

Medlemmer:
Roar Teigen - Epost: teigenroar@gmail.com - Tlf.: 481 65 014
Helga Baasland (Krf) - Epost: Helga.baasland@hotmail.com - Tlf.: 977 41 799
Anders Roksund Carlsson (H) - Epost: acarlsso@gmail.com - Tlf.: 959 92 220

Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS har sekretariatsoppdraget for kontrollutvalget i kommunen. Møteplan og sakspapirer er også tilgjengelig på deres hjemmeside www.temark.no/siljan

Eldrereådet

Leder: Ragnhild Løver - Epost: ragnhloe@online.no - Tlf.: 938 07 018
Nestleder: Annde-Grete Skonnord (Krf) - Epost: ag@skonnord.net - Tlf.: 926 24 593

Medlemmer:
Kåre Eriksen - Epost: kaaere@gmail.com - Tlf.: 930 86 053
Torstein Kiste (SP) - Epost: torsteinki@icloud.com - Tlf.: 906 52 066
Øystein Ekli (A) - Epost: hoeekli1@gmail.com - Tlf.: 473 95 615

Talsmann for beboere og pårørende: Øystein Ekli

Sekretær: Heidi Vasdal

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Leder: Halvor Staulen (SP) - Epost: halvor.staulen@gmail.com - Tlf.: 922 57 094
Nestleder: Sindre Bruflot (SV) - SindreKlakegg.Bruflot@siljan.kommune.no

Medlemmer:
Bente Staurset - Epost: Bentestaur@gmail.com - Tlf.: 905 64 907

Sekretær: Heidi Vasdal

Ungdomsråd

Leder: Jan Sander Ravn Gudbrandsen
Nestleder: Jesper Sølland Bergland

Medlemmer:
Maren Sølverød Svartangen
Anna Dorthea Midtbø Ruud
Håkon Sølverød

Reglement for folkevalgte

Reglement som gjelder den politiske virksomhet i Siljan kommune:

Reglement for delegering (pdf)
Reglement for etikk (pdf)
Reglement for godtgjøring til folkevalgte (pdf)
Reglement for folkevalgte organer (pdf)
Reglement for offentlig spørretime (pdf)
Reglement for saksbehandling av politiske saker (pdf)
Reglement for økonomiske interesser og styreverv (pdf)

Politivedtekter for Siljan kommune (pdf)

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre.

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden.

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via servicekontoret.

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via kommunens servicekontor.

Oversikt over politiske møter

Kommunehuset - Servicekontoret

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 00

Kontaktperson: Ingrid M. Eikland

Tittel: Kommunikasjonskonsulent

Telefon: 413 07 072

Kontaktperson: Kjersti Grave Næss

Tittel: Beredskapskoordinator, Politisk sekretariat

Telefon: 988 39 065

Kontaktperson: Tone Johnsgård

Tittel: Arkivleder

Telefon: 976 87 968

Send sikker epost

Åpningstid: kl. 09:00-14:00

Publisert: 03.02.2020 15.37