Politisk organisering

Innhold

Ordfører

Kjell Abraham Sølverød (SP) er Siljans ordfører. Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i kommunestyre og formannskap. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne - om ikke myndigheten er delegert andre.

Varaordfører er Bent Gurholt (H)

Kontaktinformasjon:

Ordfører:
Epost: KjellAbraham.solverod@siljan.kommune.no
Telefon: 35 95 25 25 Mobil: 993 01 899

Varaordfører:
Epost: Bent.Gurholt2@siljan.kommune.no
Mobil: 932 40 080

Partiene representert i kommunestyret

Følgende politiske partier er representert i Siljan kommunestyre i perioden 2019-2023:

Senterpartiet  
Arbeiderpartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
SV Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret

Kommunestyret har 17 medlemmer og ledes av ordføreren.

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet og behandler saker i tråd med dette.Kommunestyrets myndighet framgår av kommunelov, særlover, forskrifter og egne vedtak.Kommunestyrets møter er åpne for publikum og holdes i Kommunestyresalen i Kommunehuset.

Servicekontoret er kommunestyrets sekretariat, og alle henvendelser kan rettes hit.

Politisk sekretariat Servicekontoret:
Epost: post@siljan.kommune.no
Tlf.: 35 94 25 00
Politisk sekretær Kjersti Grave Næss
Epost: kgn@siljan.kommune.no
Telefon: 988 39 065

Medlemmer i kommunestyret perioden 2019-2023:

Senterpartiet:
Kjell Abraham Sølverød - kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no
Karoline Tveitan - tveitan.karoline@gmail.com
Thomas Høiseth - thomas.hoiseth@peab.no
Halvor Staulen - halvor.staulen@gmail.com
Turid Oterholt - turot8@yahoo.no
Torstein K. Kiste - torsteinki@icloud.com
Ahmad Hamaza Hasan - ahmadhamza151089@gmail.com

Arbeiderpartiet:
Dag Jøran Myrvang - damyrva@online.no
Else Marie Norheim - norheim@online.no
Roger Plassen - rogeplas@online.no
Ådne Usterud Høiseth - adne.hoiseth@hotmail.com
Lene Kolstad - le-kols@online.no
Øystein Ekli - hoeekli1@gmail.com

Høyre:
Bent Gurholt - bentgur@gmail.com
Ann Christin Allum - AnnChristin.Allum@siljan.kommune.no

Kristelig Folkeparti:
Elisabeth Hammer - elisabeth.hammer69@gmail.com

SV Sosialistisk Venstreparti:
Jan Petter Gurholt - jan-petter@live.no

Formannskapet

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ. Formannskapet behandler blant annet økonomisaker som skal sluttbehandles i kommunestyret. Formannskapet har 7 medlemmer og  ledes av ordføreren.

Medlemmer i formannskapet perioden 2019 - 2023

Kjell Abraham Sølverød (SP) - kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no  
Karoline Tveitan (SP) - tveitan.karoline@gmail.com
Jan Petter Gurholt (SV) - jan-petter@live.no 
Dag Jøran Myrvang (AP) - damyrva@online.no
Roger Plassen (AP) - rogerplas@online.no 
Elisabeth Hammer (KrF) - elisabeth.hammer69@gmail.com 
Bent Gurholt (H) - bentgur@gmail.com

Politiske utvalg

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/ beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

Medlemmer for perioden 2019-23:

Utvalg for helse

Leder: Ann Christin Allum (H) - AnnChristin.Allum@siljan.kommune.no
Nestleder: Halvor Staulen (SP) -  halvor.staulen@gmail.com

Medlemmer:
Håkon Hem Næs (H)
Sindre Klakegg Bruflot (SV)
Dag Jøran Myrvang (AP)
Lene Kolstad (AP)
Anne-Grethe Skonnord (KrF)

Møtesekretær: Heidi Vasdal

Utvalg for Samfunn

Leder: Jan-Petter Gurholt (SV)  jan-petter@live.no
Nestleder: Karoline Tveitan (SP) treitan.karoline@gmail.com

Medlemmer:
Bent Gurholt (H)
Charlotte stensrud (SV)
Roger Plassen (AP)
Jeanne Bøe (AP)
Olaf Baasland (KrF)

Møtesekretær Rune Sølland

Utvalg for Oppvekst

Leder: Thomas Høiseth (SP) - thomas.hioseth@peab.no  
Nestleder: Marius Ward (H) - m-ward@online.no

Medlemmer:
May Kristin Staulen (SP)
Isak Øverbø (H)
Øystein Ekli (AP) 
Beate Skifjeld Graarup (AP) 
Elisabeth Hammer (Krf)

Møtesekretær: Torny Strand Moripen

Administrasjonsutvalg

Leder: Kjell A. Sølverød - SP
Nestleder: Bent Gurholt - H

Medlemmer:
Karoline Tveitan - SP
Dag Jøran Myrvang - AP
Elisabeth Hammer - KrF

Ansattes representanter:
Monica J. Bentsen
Oddveig H. Homme

Møtesekretær: Aina Merethe Bergdahl

Valgstyret

Leder: Kjell A. Sølverød - SP

Medlemmer:
Ann Christin Allum - H
Dag Jøran Myrvang - AP
Elisabeth Hammer - KrF

Møtesekretær: Jan Sæthre

Kontrollutvalg

Leder: Ragnhild Løver - AP
Nestleder: Brynjar Rismyhr - KrF

Medlemmer:
Else Marie Norheim - AP
Torstein K. Kiste - SP
Knut H. Andresen - H

Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS har sekretariatsoppdraget for kontrollutvalget i kommunen. Møteplan og sakspapirer er også tilgjengelig på deres hjemmeside www.temark.no/siljan

Eldrereådet

Leder: Ragnhild Løver
Nestleder: John Øygarden

Medlemmer:
Kåre Eriksen
Torstein K. Kiste
Anne-Grethe Skonnord

Sekretær: Heidi Vasdal

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Leder: Halvor Staulen
Nestleder: Beate Skifjeld Graarup

Medlemmer:
Hege Engelstad

Sekretær: Heidi Vasdal

Ungdomsråd

Leder: Jan Sander Ravn Gudbrandsen
Nestleder: Jesper Sølland Bergland

Medlemmer:
Frida Svartangen
Anna Dorthea Midtbø Ruud
Håkon Sølverød

Reglement for folkevalgte

Reglement som gjelder den politiske virksomhet i Siljan kommune:

Reglement for delegering (pdf)
Reglement for etikk (pdf)
Reglement for godtgjøring til folkevalgte (pdf)
Reglement for folkevalgte organer (pdf)
Reglement for offentlig spørretime (pdf)
Reglement for saksbehandling av politiske saker (pdf)
Reglement for økonomiske interesser og styreverv (pdf)

Politivedtekter for Siljan kommune (pdf)

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre.

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden.

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via servicekontoret.

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via kommunens servicekontor.

Oversikt over politiske møter

Kommunehuset - Servicekontoret

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 00

Kontaktperson: Ingrid M. Eikland

Tittel: Kommunikasjonskonsulent

Telefon: 413 07 072

Kontaktperson: Kjersti Grave Næss

Tittel: Beredskapskoordinator, Politisk sekretariat

Telefon: 988 39 065

Kontaktperson: Tone Johnsgård

Tittel: Arkivleder

Telefon: 976 87 968

Send sikker epost

Åpningstid: kl. 09:00-14:00

Publisert: 03.02.2020 15.37