Varsel om oppstart av detaljregulering - Trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 Holtesletta

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak for gående og syklende på to delstrekninger ved fv. 32 på Holtesletta. Prosjektet er en del av arbeidet med Bypakke Grenland. Delstrekning 1 «Holtesletta nord» og delstrekning 2 «Holtesletta syd». Planområdet har fått plan ID 45.

Planområdet er avgrenset som vist på kart under:

Hensikten med planen er å legge til rette for trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende ved Holtesletta, langs fv.32 på to delstrekninger. Det planlegges for fortau eller gs-veg med en utstrekning på 125 meter ved Holtesletta nord og en gang- og sykkelveg på ca. 75 meter, som ligger på østsiden av veien, ved Holtesletta syd. Det vil bli sett på muligheter for fortau eller gang- og sykkelveg på begge sider av fv.32 ved Holtesletta syd. 

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Den planlagte arealbruken er i samsvar med kommuneplanenes arealdel, som viser tiltak for gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplan Plan ID 3 og Plan ID 6 og Plan ID 11.

Eventuelle merknader til varsel om oppstart merkes med «Holtesletta trafikksikkerhetstiltak» og sendes til Siljan kommune, pb. 16, 3749 Siljan eller e-post til post@silljan.kommune.no.

Frist for innspill til varsel er satt til 21.12.2020.

Publisert: 28.11.2020 11.21