Parkeringstillatelse

Innhold

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.
 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i Siljan kommune.
 • Institusjoner som frakter forflytningshemmede.
Annen informasjon

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder.

For at en slik parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som økonomisk støtteordning.

Problemer med å bære vektlegges ikke.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon og diagnose. Den skal også si hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurdering av søknaden.

Søknad

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det ulike forhold som må besvares. Det anbefales at du er nøye med utfyllingen. Da kommer ditt behov fram og søknaden kan behandles raskt.

Tenk godt igjennom
 • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og bli ledsaget inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Hvor kan du parkere?
 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering kan du stå utover fastsatt lengste parkeringstid dersom det ikke er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.
Kontaktinformasjon

Avdling Helse Tlf.: 481 40 128

Kommunen kan trekke tilbake gitt tillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i §3 i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ikke lenger er tilfredsstilt. 

Tap av kort må meldes til politiet, og kopi av tapsmeldingen leveres Siljan kommune før det utstedes et nytt kort. 

Klagemulighet

Ved avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen tre uker.

Klagen sendes til:

Siljan kommune
Postboks 16
3749 Siljan

Klagen må inneholde nye opplysninger og ny legeattest. Opprettholdes avslaget, blir saken videresendt til klagenemda i Siljan Kommune.

Søk om parkeringstillatelse her - elektronisk skjema

Publisert: 29.06.2017 11.14