Ledsagerbevis

Innhold

Ledsagerbevis er en tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

 

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Beviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur-, og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta på eller nyttiggjøre seg av uten bistand. Ledsageren er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Med funksjonshemming menes en forskjell mellom vedkommendes forutsetninger og samfunnets krav til funksjon for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Avdeling Helse Tlf.: 481 62 848

Søk om ledsagerbevis i kommunens elektroniske skjemaløsning

Søk om ledsagerbevis i vår elektroniske løsning her

Passfoto og legeerklæring fra primærlege, legespesialist eller offentlig godkjent helseinstitusjon må ligge ved søknaden. Saksbehandlingstiden er innen tre uker.

Klagemulighet

Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Vedtaket kan ihht forvaltningslovens §28 2. ledd, påklages til klagenemda i kommunen.

Publisert: 29.06.2017 11.15