Omsorgsboliger

Innhold

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kriterier
  • eldre
  • personer med nedsatt funksjonsevne

Søk om omsorgsbolig

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra avdeling for helse, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på, skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemnd for endelig avgjørelse.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Postadresse: Siljan kommune, Avd. Helse, Postboks 16, 3749 Siljan. Tlf.: 35942573

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Lov om pasient og brukerrettighet

Lov om helsepersonell mv

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Publisert: 29.06.2017 11.20