Byvekstavtale Grenland

Innhold

Saken om «Byvekstavtale Grenland - Mandat for forhandlinger» skal til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunene i månedene framover.

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet.

Grenland kan gå inn i en byvekstavtale på bakgrunn av Bypakke Grenland fase 1, uten å utvide bompengefinansieringen eller å øke takstene. Grenland kan forhandle om nye statlige midler til blant sykkel, gange, kollektivtransport, stasjons- og knutepunktutvikling, og planlegging av fremtidige prosjekter.

Før forhandlingene om en byvekstavtale med staten kan starte, må kommunestyrer, bystyrer og fylkesting gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale. Den politiske saken omhandler dette mandatet.

I Siljan skal saken behandles i formannskapet 2. mai, og i kommunestyret 7. mai. Den politiske saken med alle vedlegg finner du her på Siljan kommunes nettsider.

Dersom alt går etter planen kan Grenland starte forhandlinger med staten etter fylkestingets vedtak i juni. Når det foreligger en fremforhandlet forslag til avtale, vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

Publisert: 26.04.2019 10.47