logo
TB-BlomsterteppeA
overlag

Tjenester a - å

Printer

Antall: 251


a
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Antenner (mindre) for radio og TV
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

b
Bad og våtrom - bygge eller rehabilitere
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding)
Barselgrupper
Beboerparkering
Bebyggelsesplan - offentlig
Bebyggelsesplan - privat
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bibliotek
Biloppstillingsplass
Bilstønad
Bolig - oppføring av ny bolig
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

d
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Delingsforretning
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

e
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Ettergivelse av skatt for umyndige formuende

f
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fasadeendring (mindre vesentlig)
Fasadeendring (vesentlig)
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Film og video - konsesjon for omsetning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forstøtningsmur (mindre)
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fylling eller planering av terreng
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

g
Gjødsling av skog - tilskudd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

h
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

i
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Informasjon og veiledning til pårørende
Innbyggerforslag
Innhegning
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Installasjoner (enkle)
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

j
Jegerprøven

k
Karakterer - klageadgang
Kartforretning
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

l
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen
Levegg

m
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Miljøplan i jordbruket
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

n
Nabovarsel - byggesak
Naturskader - erstatning
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

o
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i skolen
Ordensreglement i videregående skole

p
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

r
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - offentlig
Reguleringsplan - privat
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Retten til tolk i helsetjenesten
Returordninger for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

s
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Sikring og rehabilitering av bygg
Skatteattest
Skilt og reklameinnretninger - montering
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

t
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til tilpasning av bolig
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

u
Ulykkesforsikring for elever
Utepeis - frittliggende
Uthus - mindre, frittliggende
Utslippstillatelse

v
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Vegg (ikke-bærende)
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Publisert
23.01.2008
Sist endret
03.03.2008
Del |

Kontakt oss

Sentralbord:  35 94 25 00
SMS til servicekontoret: 916 19 811

E-post: 
This is a mailto link

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105

Postadresse:
Postboks 16  3749 Siljan

Beredskap og krisehåndtering
Vakttelefon teknisk: 35 59 34 00

  facebook-ikon    

        Information in English            Org.nr.: 864953042 - Kommunenr. 0811

uiqt|wBxw{|H{qtriv5swuu}vm5vwxw{|H{qtriv5swuu}vm5vw