Høring: Tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Innhold

Tømming av slamavskillere for avløpsvann og lignende avløpsanlegg er regulert gjennom forurensningsloven og forurensningsforskriften. En lokal forskrift har vært nødvendig i tillegg.

De lokale bestemmelsene om slamtømming har tidligere vært en del av den kommunale renovasjonsforskriften. På grunn av endring i organisering av renovasjonsvirksomheten er den kommunale renovasjonsforskriften endret. Det er derfor nødvendig med en egen, kommunal forskrift om tømming av og tilsyn med slamavskillere med mer.

En lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l. vil sikre miljømessig og forsvarlig tømming av slam til lavest mulig kostnad for abonnenten.

Forslaget til forskrift er utarbeidet i samarbeid mellom Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Forslaget til forskrift legges ut til offentlig høring i Siljan kommune fram til 1.10.2017.

Send merknader til forslaget elektronisk her

Eller skriftlig til Siljan kommune på epost: post@siljan.kommune.no eller pr brev: Siljan kommune, Postboks 16, 3749 Siljan

Publisert: 07.08.2017 15.08