SFO Skolefritidsordningen

Innhold

Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Etter nærmere vurdering kan barn med særskilte behov opp til 7. klasse få plass.

Om skolefritidsordningen i Siljan

I Siljan er SFO-ordningen integrert i skoletiden. Dette betyr at alle elever på 1., 2., 3. og 4. trinn har tilbud om noen timer gratis SFO i uka innbakt i skoletiden i tillegg til heldagstilbudet der foreldre betaler en fast månedlig sum etter hvor stor prosent SFO-plass eleven har. En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4. årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp gjennom elektronisk søkning

Åpningstider

SFO holder åpent fra kl. 07.00 – 08.40 om morgenen, og deretter fra skoledagens slutt og frem til kl. 16.45. SFO er åpen 11 måneder i året: Juli holdes stengt. I tillegg holdes det også stengt på julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i påsken.

SFO holder i tillegg stengt på fem av skolens planleggingsdager.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen i Siljan er vedtatt av kommunestyret 18.11.2014. Her gis det retningslinjer for drift, organisering, søknad, endring av plass, oppsigelse og redusert betaling.

Vedtekter for SFO (pdf)

Søke om plass i skolefritidsordningen, eller endring av plass

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mars. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad innen 1. mai.

Endring av plass gjøres på samme skjema.

Søknad om/endring av SFO-plass

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres på eget skjema, «Oppsigelse av SFO-plass», på kommunens hjemmeside.

Ved oppsigelse av plassen, eller søknad om redusert plass i SFO, gjelder en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt i  kommunen.

Oppsigelse av SFO-plass

Opphold enkeltdager

Det er mulig å benytte seg av opphold på enkeltdager i skolefritidsordningen, dersom en har behov for tilsyn utover den tid som er avtalt, eller kun har behov for en enkelt dag av og til. Dette forutsetter kapasitet på skolefritidsordningen.  

Redusert betaling

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen. Kostpenger på kr 263,‐ for full plass kommer i tillegg. Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling.

Søknad om redusert betaling (pdf)

Hva koster SFO-plass

Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen:

5 dager kr 2 737 pr. måned
4 dager kr 2 315 pr. måned
3 dager kr 1 948 pr. måned
2 dager kr 1 526 pr. måned
1 pluss morgen kr 1 948 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)

Morgentilbud kr 1 158 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon) Enkeltdag        kr    210

Besøksadresse:

Loppedåpan 56
3748 Sijan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942880

Kontaktperson: Anton H. Lofstad

Tittel: Rektor

Telefon: 35942883

Publisert: 05.07.2017 10.57