Nivå 2

TPO
1.

Opprette kontakt med annen tjeneste

Hva

Innhent samtykke fra foresatte og innkall aktuell hjelpetjeneste til møte.

Saken opprettes i kommunens sak/arkivsystem.

Informere foreldre om handlingsmodellen, avtal møtetidspunkt.

Hvordan
Mal for konkretisering av problemstilling, mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak.
Hvem
Den som har meldt undringen i samarbeid med kollega eller leder.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglig møte

Hva

Med tverrfaglig planleggingsmøte menes et faglig forum satt sammen av representanter for aktuelle tjenester i den aktuelle saken. Møtet inneholder a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen. 

Hvordan
Tverrfaglig møter.
Hvem
Representanter fra ulike tjenester +barnet/ungdommen og foresatte.
Verktøy
1.

Iverksetting av tiltak

Hva

Gjennomføring av koordinert innsats enten i form av sekvensielle eller parallelle tiltak. 

Hvordan
Gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelse aller andre rutiner/prosedyrer/regelverk.
Hvem
Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak
Verktøy
1.

Evaluering

Hva

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 og nivå 2, og vurdere/begrunne behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste.
Hvem
A: Alle medarbeidere. B: Utvalgte medarbeidere. C: Styrer
1.

1) Avslutte/fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til tiltaksteam

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte eller fortsette tiltak 2) Eventuelt fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 2 3) Fortsette til nivå 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 3. Ved overføring til nivå 3 vurderes: a) Om det er behov for tverrfaglige beslutninger der det involveres flere tjenester i beslutningen, og/eller: b) Om flere tjenester kan ha et relevant tjenestetilbud

Hvordan
Bruke meldingskjema til Tiltaksteam barn og unge el PPt/ Logoped.
Hvem
Beslutning fattes av Styrer/ledende helsesøster i samarbeid med foresatte.
Verktøy