Priser på tjenester

Innhold

Priser og gebyrer vedtas av kommunestyret 13.12.2016, gjeldende fra 1.1.2017

Plan og byggesak

Her finner du Gebyrregulativ for plan- og byggesak, gjeldende fra 1.1.2017

Betalingssatsene gjelder Plan- og byggesaksgebyr, Oppmålingsgebyr, Vann- og avløpsgebyr, Feiiegebyr, gebyr for tømming av septiktanker m.m.og Renovasjonsgbyr.

Kontaktinformasjon

Avdeling for samfunn
Tlf. 35 94 25 00
epost: post@siljan.kommune.no

 

Barnehage

Foreldrebetalingen i barnehagen er i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;

5 dager   kr. 2.730,- pr. måned
4 dager   kr. 2.184,- pr. måned
3 dager   kr. 1.638,- pr. måned
2 pluss 3 dager   kr. 1.362,- pr. måned
2 dager   kr. 1.092,- pr. måned

Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr 2 og 50 % for øvrige barn.
Kostpenger på kr 400,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt.

Søk barnehageplass her

Søknad om redusert foreldrebetaling/kjernetid

Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Barnehageleder Lisbeth Gulset
Tlf. 35 94 39 44
Epost: lgu@siljan.kommune.no

SFO

5 dager kr 2.737,- pr. måned
4 dager kr 2.315,- pr. måned
3 dager kr 1.948,- pr. måned
2 dager kr 1.526,- pr. måned
1 pluss morgen kr 1.948,- pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Morgentilbud kr 1.158,- pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Enkeltdag kr 210,-

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.
Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen.
Kostpenger på kr 263,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling.

Søk SFO-plass her
Søknad om redusert foreldrebetaling SFO
Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Daglig leder SFO Kari Gonsholt
Tlf. 35 94 28 88
Epost: kgo@siljan.kommune.no

Kulturskole

Egenandel kr. 2.105 pr år.

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Søk kulturskoleplass her

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Kulturskoleleder Thomas Moen
Tlf. 957 61 284
Epost: ThomasArman.Moen@siljan.kommune.no

Helse og omsorg

Opphold i institusjon

Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem mv. kr. 155,- for heldøgnsopphold og kr. 80,- for dag- eller nattopphol

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Maksimalsatser for mottakere med;
Inntekt 0 – 2 G  kr.     200,- pr. måned Inntekt 2 – 3 G  kr.     681,- pr. måned Inntekt 3 – 4 G  kr.  1.217,- pr. måned Inntekt 4 – 5 G  kr.  1.668,- pr. måned Inntekt over 5 G kr. 2.216,- pr. måned
Middag kr. 71,-  pr. porsjon
Dessert kr. 15,-  pr. porsjon

Trygghetsalarm

Kr.   260,-  pr. måned

Boliger til utleie Husleiene for kommunale boliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.

Omsorgsboliger

Husleie for omsorgsboliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.

Søk helse- og omsorgstjenester her

Kontaktinformasjon

Avdeling for helse
Leder for koordinerende enhet Heidi Vasdal
Tlf. 35 94 29 46
Epost: hva@siljan.kommune.no

Utleie

Vedtatt av kommunestyret 13.12.2016

Kulturbygg

Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg:

- Samfunnssalen
a. Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen, kr. 500 pr. arrangement.
b. Andre leietakere enn de som er nevn t under a), kr. 2.000 pr. arrangement.

- Kafeteria – Siljan sykehjem
a. For private jubileer fra 80 år kr. 500 pr. arrangement.

- Gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen.

Kanoer

Utleie ved Sporevann Kr. 100,- pr. kano pr. døgn

Ansvarlig for uleie:
Servicekontoret, Tlf. 35 94 25 00, Epost: post@siljan.kommune.no

Kontaktinformasjon

Avdeling for administrasjon
Servicekontoret
Tlf. 35 94 25 00
Epost: post@siljan.kommune.no

Publisert: 10.08.2017 11.28