Varsel om igangsetting av detaljregulering

Innhold

Reguleringsplan for Barnehage Siljan sentrum - gbnr. 17/267 m.fl.

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven gjøres det kjent at Siljan kommune starter opp arbeid med detaljert reguleringsplan for gbnr. 17/267 m.fl. i Siljan sentrum. Planen har fått PLANID 44. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage med tilhørende lekeområder, trafikkarealer for henting og levering av barn, varelevering og avfallshåndtering. Det skal i tillegg vurderes etablering av boliger og bygg for lag og foreninger. Området innebefatter areal for renseanlegg for kommunalt avløpsvann.

Avgrensning av planområdet kan ses på kart under.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Planforslaget vil delvis erstatte gjeldene reguleringsplan «Siljan sentrum PLANID 14 – vedtatt 26.4.1985». Planlagt arealbruk vurderes å være i samsvare med kommuneplanens arealdel, som viser arealbruk «kombinert bebyggelse og anleggsformål – framtidig».

Ved eventuelle merknader til varsel om oppstart benyttes elektronisk skjema for offentlig høring på kommunens hjemmeside. Eller send merknad på epost post@silljan.kommune.no eller Postboks 16, 3749 Siljan.

Frist for innspill til varsel er satt til 27.08.2018

Publisert: 03.07.2018 14.31