Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatten er den eneste skatten kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten kan brukes til å finansiere kommunale tjenester eller bygge ut og drifte kommunal infrastruktur.

Etter vedtak i kommunestyret innførte kommunen i 2013 eiendomsskatt for privatbolig og fritidsbolig. Fra tidligere har kommunen hatt eiendomsskatt for verk og bruk. For privatbolig benyttes formuesgrunnlag.

Likningsverdi på fast eiendom fastsettes av skattemyndighetene.

Les mer hos www.skatteetaten.no

Promillesatsen for privat- og fritidsbolig er 3,5. Og for verk og bruk 7 promill.

 

Eksempelberegninger for 2017

Eksemplene under er derfor gjeldende etter at 6 % er inkludert i eiendomsskattetaksten:

2017 - 6,5 ‰

Eksempelberegning for takst på 1 200 000 kr
Skatt pr år 5 330 kr
Takst 1 200 000 kr
Skattenivå 80 %
   
Sk.grunnlag 820 000 kr
Promille  6,5 ‰

 

Ubebygde tomter takseres i likhet med bebygde tomter.

Hvordan komme frem til taksten?

Eiendomsgrunnlaget bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger for verk og bruk, samt fritidseiendommer. For privatbolig er det opplysninger som areal og byggeår som eier opplyser til skattemyndighetene som er grunnlaget for beregning av formuesgrunnlag.

Adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra registere med tinglyst informasjon. Vi har også oversikt over priser på omsatte eiendommer.

Tar opp generelle forhold rundt eiendommen, og spesielle forhold tas hensyn til ved fastsetteslse av taksten.

Forhold som vektlegges:

  • beliggenhet 
  • sol/støyforhold
  • utsikt
  • bygningens og tomtens beskaffenhet, anvendlighet og tilgjengelighet

Eiendomsskattetakst stiller ikke samme krav til nøyaktighet som en alminnelig takstbeskrivelse.

Skjønnsmessige vurderinger blir gjort under besiktigelse av kommunens til en hver tid ansatt takstmann jf. Byskattetakstens § 4 og godkjent av Det Kongelige Finansdepartement av 08.01.2004. Det forutsettes at besiktigelsen blir utført på en slik måte at takseringen blir ensartet. Takstmannen bruker korreksjonsfaktorer for å justere taksten i forhold til eiendommenes beliggenhet, beskaffenhet og anvendelighet. I tillegg brukes omsetningsverdien i området som hjelpemiddel og styringsverktøy. Når forslag til eiendomsskattetakst foreligger blir taksten lagt frem til godkjenning av skattetakstnemnda. De utarbeider og vedtar også retningslinjer for takseringsarbeidet.

Informasjon om vedtak fattet av skattetakstnemda, sendes til eiendommens hjemmelshaver i henhold til eiendomsskatteloven§ 8-A-3 (3) kan formannsskapet så vel som skatteyter kreve overtakst.

Skatteyter kan også, i henhold til eiendomsskatteloven §19, klage hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt- dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skattelisten ble lagt ut eller vedtak om eiendomsskattetakst er mottatt.

Klage på eiendomsskattetaksten vil etter praksis i Siljan kommune, først bli behandlet av Sakkyndig nemd som har fattet vedtaket. Dette for å kunne foreta en mer grundig vurdering og se om nye opplysninger ligger til grunn for klagen.

Hvis skatteyter igjen klager på nytt vedtak fra Sakkyndig nemd, er det Sakkyndig klagenemd i eiendomsskattesaker som behandler saken.

Vedtak i Sakkyndig klagenemd er endelig, og det er den ordinære domstol som er neste klageinstans. Frist for å reise søksmål om gyldigheten av vedtak om eiendomsskatten er 6 måneder, regnet fra utlegging av skattelisten til ettersyn eller fra skatteyter for melding om Sakkyndig klagenemds vedtak.

 

Klage vedrørende privatbolig sendes til skattemyndighetene.

 

Siljan kommune

Postboks 49

 

Publisert: 02.05.2017 12.36