logo
TB-Svartangen
overlag

Nettressurser a - å

Printer

Antall: 449


a
Abonner på nyheter fra Enova
Abonner på nyheter fra Statens forurensingstilsyn (RSS)
Adressesøk - helse- og sosialtjenesten i kommunene
Adressesøk - helseforetak og sykehus
Alderspensjon
Alkoholloven - kommunale salgs og skjenkebevillinger
Allemannsretten
Altinn - Elektronisk levering av selvangivelsen for næringsdrivende
Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet
Arbeid i ditt elektriske anlegg
Arbeids - og oppholdstillatelse i Norge
Arbeidsavtale
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsmiljø og HMS
Arbeidstilsynets svartjeneste
Arveavgift - tabell
Asyl- og flyktningpolitikken
Avgift på arv og gaver
Avtalefestet pensjon (AFP)

b
Barn og samlivsbrudd
Barn og ungdom som bur i utlandet
Barn og unge - verdt å vite om personvern
Barnebidrag
Barnebidrag - informasjon fra Barne- og likestillingsdepartementet
Barnehageløftet
Barneombudet
Barnetrygd
Barnevern
Barnevern - tiltak utenfor hjemmet
BE interaktiv
Behandling hos tannlege
Bekjempelse av handel med barn
Beredskap og terror
Beregn KID-nummer for årsavgift
Bestill skattekort og frikort
Bestilling av periodisk kontroll
Betaling av fiskeravgift
Betaling av jegeravgift
Betalingskalkulator
Bidragsveileder
Bioenergi i husholdningen
Blanketter for byggesak
Blanketter fra Brønnøysundregistrene
Blanketter fra Mattilsynet
Bo- og driveplikt
Bolig- og bygningspolitikk
Borgerlig vigsel og partnerskap
Bosettingstillatelse
Bruk av solarium
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Bygdeturisme - påmelding
Bygge bolig
Byggeregler
Bygging av landbruksveg - skjema
Byggsøk
ByggSøk-bygning
ByggSøk-plan

d
Dagpenger
Dagpenger ved permittering
Den kulturelle skolesekken
Det økonomiske forholdet mellom ektefeller
Dine rettigheter ved ehandel
Dokumentavgift
Domstolene i Norge
Domstolene og andre konfliktløsere
Dødsfall og arv

e
Egenandeler for helsetjenester
Egenandeler på fri rettshjelp
Egenmelding
Ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett
Elektronisk bestilling av grunnboksutskrift
Elektronisk registrering av enhet/foretak
Elektronisk søknad om førerkort
Energi i Norge
Enovas søknadssenter
Enslig mindreårig asylsøker
Enterprise Europa Network
Er blåskjella giftige?
E-rapportering til Kredittilsynet
Etablering av friskole
EU/EØS og energi
EU-direktiv med norske namn
EU-program med portalar for kvart temaområde. Oversikt over europeiske program som aksepterer norsk deltakelse.
Europainformasjon - nyttige lenker
European Business Register
Europeisk helsetrygdkort
EØS-avtalens konkurranseregler
EØS-direktiver i arbeidstilsynets regelverk
EØS-opphold - blanketter for arbeids- og oppholdstillalelse

f
Fakta om Forsvaret 2006
Faktaside om arbeidstid
Familia nettmagasin
Familieinnvandring
Fastlegeordningen
Fedres rettigheter
Ferie
Feriepenger
Finansmarkeder og konkurser
Finn jobb og studier i Europa
Finn ledige jobber
Fiskerisamarbeidet med EU
Flomvarsling
Flyktninger og asyl
Flypassasjer.no
Flyttemelding på internett
Folkehelseinstituttet sin drikkevannsportal
Folketrygdens dekning i utlandet
Forbrukerinfo
Forbrukerinformasjon fra Kredittilsynet
Forbrukerinformasjon om telefon, internett, post, radio- og teleutstyr
Forbrukerrådets klageveileder
Foreldreansvar og samværsrett
Foreldrepenger
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forenkling for næringslivet
Forliksradet.no
Fornybar energi
Forsvareroversikten og orientering om dine rettigheter i straffesaken
Fribeløp for ungdom
Frikort- helsetjenester
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Fritt sykehusvalg
Fødselsnummer
Førerkort og førerkortopplæring
Førstegangstjeneste

g
Giftinformasjon
Gjeldsordning - søknadskjema
Gjeldsordning og gjeldsrådgivning
Godkjenning av foretak
Godkjenningskatalogen
Godkjente spilleautomater
Gravferdsstønad
Graviditet og arbeidsmiljø
Grunnbeløpet (G) i folketrygda
Grunnstrukturen i helsetjenesten

h
Handelspolitikk
Handlingsplan for fysisk aktivitet
Heftelser i motorvogn
Heimevernet
Helse- og omsorgstjenester i kommunene
Helse, sosiale forhold og kriminalitet
Hjelpelinjen for spilleavhengige
Hjelpemidler
Honnørrabatt
Husk å melde flytting!
Hval og sel
Hvilke krav stilles for å bli norsk statsborger?
Hvordan tinglyse
Hæren
Høyere utdanning
Håndbok for overformynderiene - 2006
Håndbok for sivil verneplikt
Håndskriftsamlingen

i
Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen
Idrettsanlegg.no
Inatur.no
Informasjon om Forliksrådet
Informasjon om Konfliktrådet
Informasjon om obligatorisk tjenestepensjon
Informasjon om tre- og firehjuls moped/mopedbil
Informasjon om yrkestransport
Informasjon om yrkestransport
Informasjon til arbeidstakere fra EØS/EFTA
Informasjon til unge etablerere og oppfinnere
Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA
Informasjonsmateriall om fysisk aktivitet
Informasjonsside om folkeregistrering
Informasjonstelefonen for fritt sykehusvalg
Inkasso - dine rettigheter
Inkassosatsen
Inkluderende arbeidsliv
Inkluderende arbeidsliv
Innenlandsadopsjoner
Innførsel av varer til Norge
Innleie av arbeidstakere
Innvandring og inkludering
Integrering og mangfold
Internasjonale konvensjoner og organisasjoner
Internasjonale operasjoner
Internasjonalt miljøsamarbeid
Internett og personvern
Istjenesten i Norge

j
Jakt og fangst
Jobb og helse
Jobbport - ledige stillinger i departementene
Jobbsøkertips
Jordbruksoppgjøret

k
Kalkulator - avgifter for innførsel av kjøretøy
Kalkulator - statusendring av kjøretøy
Kameraovervåking
Kjerneområde landbruk
Kjøp fiskekort på SMS
Klag på nettinnhold til Nettnemnda
Klagenemnder
Klar Melding (Barneombudet)
Klima, luft og støy
Kommune - stat - rapportering (KOSTRA)
Kommune- og fylkesforvaltning
Konkurransepolitikk
Konkursregisteret
Konsumprisindeksen
Kontantstøtte
Kontantstøtte - informasjon fra barne- og likestillingsdepartemetet
Kontrakt for kjøp av kjøretøy mellom private (pdf)
Kontrakt for kjøp og salg av eiendom og bolig
Kontrakt ved leie av bolig
Kontroll av drikkevann
Krigspensjon
KRIPOS tipsmottak
Kulturkalenderen
Kulturminner og –miljøer
Kunnskap om Energi
Kva er apostille / legalisering?
Kvinnebasen
Kvinner i Forsvaret

l
Lag KID-nummer
Land- og reiseinformasjon
Landbruk - informasjon fra Innovasjon Norge
Legemidler på reise
Lenker til internasjonale organisasjoner
Lever merverdiavgiftsoppgaven
Ligning av bolig- og fritidseiendom
Lotteri- og pengespel
Luftforsvaret
Lytt til tekstene på Miljøverndepartementets nettsider
Lytt til tekstene på Universell utforming
Lær nynorsk på Internett
Lønns- og personalpolitikk
Lønnsoppgjøret 2007

m
Mangfoldskilden
Manglende utbetaling av lønn og feriepenger
Markedsplassen ehandel.no
Medier
Medisin på blå resept og hvit resept
Meldingsskjema for navneendring
Menneskerettigheter
Merverdiavgift - veiledning til næringsdrivende
Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner
Miljøstatus.no
Minifakta om Norge
Minoritetsspråklige barn

n
Nasjonale reguleringer av fiskeriene
Nasjonalparker i Norge
Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Naturforvaltning i kommunene
Naturmangfold
Naturressurser og naturmiljø
Navnestatistikk
Nettsøknaden for 2007-2008
Norges befolkning
Norges utenriksstasjoner
Norsk musikksamling
Norsk økonomi
Norske ambassader på Internett
Norskopplæring for nyankomne
Notarialbekreftelse
NVE sine skolesider
Nysgjerrigper.no
Når du får barn under utdanningen
Når du jakter utenfor Norge
Når du reiser til Norge

o
Odel i landbruket
Offentlige finanser
Offentlige innkjøp
Om håndtering av farlige stoffer
Om roller og aktører i en rettsak
Om søknad om fri rettshjelp
Ombudsmannsordning for sivile vernepliktige
Omregistreringsavgift
Omsorgsbolig - en veileder
Oppfølging av sykmeldte
Oppføring i Nasjonalt tolkeregister
Opplysninger om biologiske foreldre ved adopsjon
Oppretting av ektepakt
Oppsigelse
Oppslag i registrene
Oppslag i TVINN - data
Orientering om arv til umyndige arvinger
Orientering til hjelpeverger
Oversikt over tillatelser
Oversikt over tillatelser
Overtid

p
Partiregisteret
Passasjerinformasjon
Pengespill og lotteri
Pensjon fra folketrygden
Pensjonister som tar midlertidig opphold eller bosetter seg i andre EØS-land
Pensjonskalkulator - alderpensjon fra folketrygden
Personalpolitikk ved omstillingsprosesser
Personlig økonomi og boforhold
Planlegging
Prikkbelastningsordningen
Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Psykisk helse
Psykisk helse - her får du hjelp
Publikasjoner om natur og miljø

r
Radon - Temaveiledning
Regional- og distriktspolitikken
Register over elektroinstallatører
Registrer deg som arbeidsgiver hos Nav
Registrer deg som arbeidssøker hos Nav
Registrering av kjøretøy
Regler for bruk av piggdekk og kjettinger
Regler om offentlig støtte
Reisekostnader ved samvær
Reisetilskudd
Rekruttering
Rekvisisjon av D-nummer
Rentefritak ved fødsel og omsorg
Rett til støttekontakt
Rettigheter ved bruktbilkjøp
Returordninger
Røykeslutt
Røyketelefonen
Råd ved bruk av håndverkere

s
Salg av legemidler utenom apotek
Samepolitikken
Samfunnsstraff
Samordning av pensjoner
Selvangivelsen - informasjon fra Skatteetaten
Send meldekort
Separasjon og skilsmisse
Settegrenser
Sjekk kraftprisen i din kommune
Sjekkpunktene du trenger når du overtar ny bolig
Sjøforsvaret
Skal du leie feriehus i Europa?
Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-området?
Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
Skatteberegning
Skattekalender for lønnstakere og pensjonister
Skattekalender for næringsdrivende
Skatteregler ved barnepass
Skjema fra Nav - familie og omsorg
Skjema for utanlandske statsborgere som trenger D-nummer for registrering i Brønnøysundregistrene
Skjema fra Arbeidstilsynet
Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skjema fra Justis- og politidepartementet
Skjema fra Sjøfartsdirektoratet
Skjema fra skatteetaten
Skjema fra Statens forurensingstilsyn
Skjema fra Statens landbruksforvaltning
Skjema fra Statens strålevern
Skjema fra Statens vegvesen
Skjema og blanketter fra Tollvesenet
Skjema til ekteskap og partnerskap
Skjemaer fra Datatilsynet
Skjemaer fra Direktoratet for naturforvaltning
Skjemaer fra Kultur- og kirkedepartementet
Skjemaer fra Post- og teletilsynet
Skjemaer fra Utlendingsdirektoratet
Skjøte og hjemmelserklæring til nedlasting
Skolebiblioteket
Slektsgransking
Slik starter du en barnehage eller familiebarnehage
Slik starter du en barnehage eller familiebarnehage
Slukte fyrlys
Spilleavhengighet
Spillemidlene
Standardbudsjett - forbruksutgifter for ulike typer hushold
Statens elektroniske blankettarkiv
Statens lønnsregulativ
Statens personalhåndbok
Statens reiseregulativ
Statlige høgskoler
Statsborgerskap
Statsborgerskapseremoni
Statskirkeordningen
Strøm og energi
Stønad til enslig mor eller far
Støtte til videregående utdanning i land utenfor Norden
Støttekalkulatoren for 2007-2008
Sykehus i Norge - organisering og struktur
Sykepenger for arbeidstakere
Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Søk i Navs CV-base
Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne
Søknad om erstatning fra staten
Søknad om sivil verneplikt
Søknad om ventelønn
Søknader om billighetserstatning
Søknadsskjema for eksporttillatelse av kulturminner
Søknadsskjema for prosjektstøtte fra Enova

t
Tabeller og satser fra skatteetaten
Telefonsalg og reklame
Telepriser.no
Temaside om ekteskap
Temaside om familievern
Temaside om fiske og fangst
Temaside om friluftsliv
Temaside om fritidsfiske
Temaside om grunnskolen
Temaside om olje og gass
Temaside om registrert partnerskap
Temaside om samboere
Temaside om skattekort
Temaside om tvangsekteskap
Temasider om Forsvaret
Tidskonto
Tilbakebetaling av studielån
Tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familieetaten
Tilskudd til drift og etablering av barnehager
Tinglysing borettslag
TOEFL - Test of English as a Foreign Language
Tollvesenets omregningskurser for fremmed valuta
Transportløyver
Tros- og livssynssamfunn
Turist- og fritidsfiske i sjøen
Turistinformasjonskontorer

u
Uførepensjonister tilbake i arbeid
Uføreytelser
ung.no om kriminalitet
Ung.no om ytringsfrihet
Ungdom i arbeid
Universiteter, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler
Utdanning i Forsvaret
Utdanning og yrkesvalg
Utdanningspermisjon
Utenriksdepartementets traktatregister
Utlyse stilling

v
Vaksine
Varig tilrettelagt arbeid
Veg- og trafikkinformasjon
Veiledning for Oppfinnere
Veiledninger fra Arbeidstilsynet
Veiviser i miljølovverket
Veiviser til støyregelverket
Ventelønn for overtallige/oppsagte i staten
Videregående opplæring og støtte fra Statens lånekasse for utdanning
Vigsel og registrering av partnerskap ved norsk utenriksstasjon
Viktig ved kjøp av nytt ildsted
Vilbli.no - nettsted for videregående opplæring
Vilkår for visum til Norge
Virksomhet og skatt
Vis Sjøvett
Vis sjøvett - sjøvettregler, båtførerprøve, fritidsbåtskipper
Viskart
Visumfrie land
Visveg - ruteplanlegger
Vold i nære relasjoner
Vold og trusler
Vrakpant

y
Yrkesretta attføring
Yrkesskade
Yrkesskadeforsikring
Ytelser til gjenlevende
Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

å
Årsavgift

Publisert
23.01.2008
Sist endret
08.07.2008
Del |

Kontakt oss

Sentralbord:  35 94 25 00
SMS til servicekontoret: 916 19 811

E-post: 
This is a mailto link

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105

Postadresse:
Postboks 16  3749 Siljan

Beredskap og krisehåndtering
Vakttelefon teknisk: 35 59 34 00

  facebook-ikon    

        Information in English            Org.nr.: 864953042 - Kommunenr. 0811

uiqt|wBxw{|H{qtriv5swuu}vm5vwxw{|H{qtriv5swuu}vm5vw